Generalforsamling

Vedtægternes § 6. Generalforsamlingen.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes senest 1. april. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel enten ved direkte skriftlig meddelelse til medlemmerne og/eller ved annoncering enten i DIANA eller JÆGER eller www.sjf.dk

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der kan fremvise gyldigt medlemskort eller gyldig kvitering for kontingents betaling.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere (2 stk.)
 3. Valg af referent
 4. Formandens forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 5. Forelæggelse af udvalgenes beretninger til godkendelse
 6. Regnskabsaflæggelse
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Godkendelse af budget
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 1)
 11. Valg af 2 suppleanter 2)
 12. Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant 3)
 13. Valg af udvalgsformænd 4)
 14. Udpegning af delegerede til repræsentantskabsmødet.
 15. Eventuelt


På valg er:

 1. -.
 2. -.
 3. -.
 4. -.

Forslag, som det enkelte medlem ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslagene vil blive offentliggjort på http://www.sjf.dk/ senest 2 uger før generalforsamlingen, gælder ikke vedtægtsændringer se §12

§ 12. Vedtægtsændringer
Ændringer i, eller tilføjelser til disse vedtægter, kan kun ske når mindst 2/3 af de på en lovligt varslet generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer herfor: Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 12 uger før generalforsamlingen og offentliggøres på www.sjf.dk 8 uger før generalforsamlingen.


Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.