Jægerråd

Jægerråd i Københavns Kommune omfatter:

Kalvebod Jagtklub (KJK)

Storkøbenhavns Jagtforening (SJF)

Precision Rifel Shooters Denmark (PRS DK)

Øvrige medlemmer af Danmarks Jægerforbund med bopæl i Københavns Kommune


Bestyrelsen pr. 11. januar 2018

Formand
Ole Jervin (SJF)
27143552
olejervin@gmail.com

Næstformand
Frank Rattleff (SJF)
31478890
frank.rattleff@sjf.dk

Bestyrelsesmedlem
Berit Valentin (KJK)
kreds7@jaegerne.dkSekretær
Jens Bitsch Larsen (KJK)
22493915
bitsch@larsen.dk

Bestyrelsesmedlem
Ole Pedersen (SJF)
.
ole.pedersen@sjf.dk
Grønt Råd Reprænsentant 
Ole Jervin (SJF)
27143552
olejervin@gmail.comDanmarks Jægerforbunds vedtægter kapitel 4 "Jægerråd" 

§ 13 Områder

Der oprettes indtil 98 jægerråd i Jægerforbundet, afgrænset med baggrund i kommunegrænserne.

Stk. 2. Foreningerne henhører under ét jægerråd.

Stk. 3. Driften af jægerrådene finansieres af Jægerforbundet i overensstemmelse med nærmere af hovedbestyrelsen fastlagte retningslinjer.

Stk. 4. Såfremt der i en kommune ikke er mindst én jagtforening, udpeger hovedbestyrelsen efter indstilling fra kredsen den eller de lokale personer, som er medlem af Danmarks Jægerforbund, der varetager tilsvarende opgaver, som ellers varetages af repræsentanten i et eventuelt grønt råd eller andre miljøfora.

§ 14 Jægerrådenes kompetence og sammensætning

Årsmødet er den øverste myndighed i jægerrådet.

Stk. 2. Årsmødet er sammensat af

1) Bestyrelsen i jægerrådet.
2) Samtlige medlemmer af Jægerforbundet i kommunen.

§ 15 Ordinært årsmøde i de enkelte jægerråd

Ordinært årsmøde afholdes senest fire uger inden det ordinære kredsmøde.

Stk. 2. Indkaldelse med angivelse af dagsorden til årsmødet sker gennem Jægerforbundets medlemsblad senest fire uger før mødet.

Stk. 3. Forslag kan fremsættes af bestyrelsen i jægerrådet og af medlemmer, der har bopæl i kommunen eller er medlem af en forening i kommunen.
Forslag, som ønskes behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af bestyrelsen i jægerrådet, skal skriftligt være formanden for jægerrådet i hænde senest tre uger før årsmødet.

Stk. 4. Jægerrådets bestyrelse kan vedtage særlige regler for opstilling af kandidater til formandsposten.

Stk. 5. Forslag og kandidater i henhold til § 15, stk. 3 og 4, skal offentliggøres på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside under foreningsmeddelelser senest 7 dage før årsmødet.

Stk. 6. Dagsordenen skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
3. Valg af formand (kun i valgår)
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

§ 16 Ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde indkaldes af bestyrelsen i jægerrådet efter behov, eller når mindst 1/3 af foreningerne skriftligt over for bestyrelsen begærer det. Begæringen skal være ledsaget af en dagsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen i jægerrådet skal lade afholde ekstraordinært årsmøde inden ti uger efter, at behov er konstateret, henholdsvis 1/3 af foreningerne skriftligt har begæret det. Indkaldelse skal i alle tilfælde ske i Jægerforbundets medlemsblad med mindst otte dages varsel og være ledsaget af en dagsorden.


§ 17 Bestyrelsen i de enkelte jægerråd

Bestyrelsen i jægerrådene består af en formand og yderligere maksimalt 1 medlem pr. forening, som udpeges af den enkelte jagtforening i kommunen. Hvis der er 5 eller færre jagtforeninger i kommunen, kan bestyrelsen bestå af formanden og yderligere op til 2 medlemmer pr. forening. Repræsentanten i et eventuelt grønt råd eller andre miljøfora kan vælges uden for bestyrelsen, dog således, at repræsentanten skal være medlem af Danmarks Jægerforbund. I så fald bliver repræsentanten samtidig fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsesformanden og bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af en forening i kommunen. Bestyrelsesformanden vælges altid for en 4-årig periode.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær samt jægerrådets bestyrelses repræsentant i kredsbestyrelsen eller forslag til repræsentant i kredsbestyrelsen, jf. § 22, stk. 1), på førstkommende møde efter årsmødet.

Stk. 4. Bestyrelsen i jægerrådene varetager følgende opgaver:

1) Kommunerelaterede opgaver

- samarbejdet med kommunens miljømyndigheder, bl.a. ved at udpege en repræsentant til kommunens ”grønne råd”
- arbejder for, at et ”grønt råd”, såfremt det ikke findes, bliver etableret i kommunen
- søger samarbejde med kommunens øvrige grønne organisationer 
- varetager det jagtpolitiske arbejde i kommunen,

- udpeger en kontaktperson, der har overblik over reguleringen i kommunen samt koordinerer og faciliterer samarbejdet mellem kommunen og DJ, såfremt jægerrådet har et samarbejde med kommunen om regulering

2) Foreningsrelaterede opgaver

- søger oprettet foreninger, hvor der er behov herfor

- arbejder for at fastholde og rekruttere medlemmer i kommunen
- arbejder for at interessere medlemmerne i kommunen for faunaens bevarelse
- fremmer et godt kammeratskab mellem medlemmerne i kommunen
- er bindeled mellem kommunens foreninger og kredsen
- medvirker ved arrangementer i samarbejde med kredsen

Stk. 5. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.