Artikler
Her kan du finde artikler som f.eks. nyheder, arrangementer, referater etc.

13-03-2023 07:42:02 13-03-2023 07:42:02 Referat for bestyrelsesmøde 17-01-2023
08-12-2022 21:24:56 08-12-2022 21:24:56 SJF regulere mink i Utterslevmose
04-11-2022 02:28:19 04-11-2022 02:28:19 Referat for bestyrelsesmøde 02-11-2022
06-09-2022 22:19:03 06-09-2022 22:19:03 Referat for bestyrelsesmøde 23-08-2022
04-09-2022 20:15:10 04-09-2022 20:15:10 Hunt & hike
06-07-2022 23:32:32 06-07-2022 23:32:32 Referat for bestyrelsesmøde 21-06-2022
31-05-2022 21:34:13 31-05-2022 21:34:13 Referat for bestyrelsesmøde 17-05-2022
31-05-2022 21:10:44 31-05-2022 21:10:44 SJF Forretningsorden maj 2022
09-02-2022 17:21:00 09-02-2022 17:21:00 25. maj 2021 kl. 19:30 - Generalforsamling
09-02-2022 17:10:34 09-02-2022 17:10:34 17. marts 2020 kl. 19:30 - Generalforsamling
28-09-2021 12:53:45 28-09-2021 12:53:45 Jagt forbi - Poul Kannik
24-11-2020 16:21:26 24-11-2020 16:21:26 Igen er der ræve med skab
06-03-2020 11:31:19 06-03-2020 11:31:19 Ivan-Bjørn Jensen
23-09-2019 20:11:49 23-09-2019 20:11:49 Piger på jagt
09-08-2019 00:31:22 09-08-2019 00:31:22 Gamefair og forbundsmesterskab på Brahetrolleborg d. 3. august 2019.
29-05-2019 21:44:39 29-05-2019 21:44:39 Generalforsamling 2019
29-12-2018 19:53:37 29-12-2018 19:53:37 Giv din jagtforening et skub
14-11-2018 10:59:13 14-11-2018 10:59:13 Skydning ved stejle vinkler
20-08-2018 23:09:01 20-08-2018 23:09:01 Regler for jagt i Sverige
13-05-2018 23:34:36 13-05-2018 23:34:36 En beretning fra "over there" om jagt og fiskeri
15-03-2018 13:18:03 15-03-2018 13:18:03 Indskydning af riffel
30-12-2017 21:14:12 30-12-2017 21:14:12 SJF vildsvinejagter i sverige
14-03-2017 22:39:37 14-03-2017 22:39:37 Intro til jagtfeltskydning
08-11-2016 23:37:09 08-11-2016 23:37:09 Naturen kalder: Flere kvinder vil på jagt
25-08-2016 00:15:42 25-08-2016 00:15:42 - ”Fair, frit og sundt”. Skal det være biodynamisk, lokalproduceret og klimaneutralt? Det er ikke noget problem – spis vildtkød!
23-01-2015 22:44:16 23-01-2015 22:44:16 Fisketema uden røg i køkkenet
11-11-2014 20:11:21 11-11-2014 20:11:21 Nyjægerdag i Mosehuset
13-11-2013 17:19:20 13-11-2013 17:19:20 Den dag da Mosehuset blev indviet

Generalforsamling 2019
Skrevet af Svend @ 29/05 2019

Referat fra ordinær generalforsamling i
Storkøbenhavns Jagtforening den 19. marts 2019

 
Formanden, Lars Frøkjær, bød velkommen og bad generalforsamlingen mindes de medlemmer, som var afgået ved døden siden sidste generalforsamling. Dernæst overgik formanden til dagsordenens punkt 1 - Valg af dirigent.
 
Pkt. 1 - Valg af dirigent 
Bestyrelsen havde foreslået Arne Holten, som blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt ved annoncering i både JÆGER og på hjemmesiden og dermed beslutningsdygtig.
 
Pkt. 2- Valg af stemmetællere 
To stemmetællere blev valgt
 
Pkt. 2 - Valg af referent 
Ole Pedersen blev valgt
 
Pkt. 3 - Formandens og udvalgenes beretninger
 
Formandens beretning 
Formanden redegjorde for foreningens aktiviteter det forløbne år og sagde blandt andet: 
For øjeblikket har vi ca. 1004 medlemmer, deraf 80 i restance. Vi er aktive medlemmer af forbundet, kredsbestyrelsen og jægerrådet. Vi kan forvente, at der vil ske ændringer mht. jægerrådet. 
Der har været afholdt vildsvinejagter, skydearrangementer og foredrag. Nye forslag er fortsat velkomne. 
Stadig flere aktiviteter markedsføres elektronisk i form af e-mail, hjemmeside, Facebook og Diana. 
Der skal fra bestyrelsens side lyde en opfordring til at komme og deltage i arrangementerne 
Der var ingen bemærkninger til formandens beretning og forsamlingen tog beretningen til efterretning.
  
Vildtmålsudvalget (Søren List): 
Aktiviteterne ligger på et fornuftigt niveau. Der er et stort udvalg (ca. 50 pers.), hvor nogle er mere aktive end andre. Indførelsen af ”Smartplan” har gjort arbejdet lettere. SJF og fire andre foreninger driver Københavns Skyttecenter og der er en stor omsætning. 
Man ligger i forhandling om køb af træskurene på banerne, som ejes af Københavns Kommune. Jorden ejes af Naturstyrelsen. Vores miljøgodkendelser varer flere år endnu. 
SJF afholder DM for løbende hjort og 50 m. vildsvin. 
Der var spørgsmål om, hvorvidt man havde kontakt til lokalrådet, og SL svarede, at man havde direkte kontakt til kommunen, men gerne ville samarbejde med lokalrådet. 
Der arbejde fra kommunens side på flere mulige byggeprojekter tæt på skydebanerne. De mulige byggeområder ligger i en ”Støjkonsekvenszone”, hvilket indebærer, at bygherre er ansvarlig for eventuel støjdæmpning.
 
SL takkede afslutningsvist medlemmerne af skydeudvalget for det arbejde de havde udført for foreningen.
 
Medieudvalg (Ole Pedersen) 
Medieudvalget har været præget af få bidragydere. Der er ikke længere sponsorindtægter fra reklamer, så behovet for et fysisk blad er beskedent. Desuden koster det 20.000 kr. at udsende bladet, så Diana vil formentlig blive digitalt eller nedlagt.
 
Jagttegnsudvalg (Lars Frøkjær) 
Vi har i år 15 kursister. Der har været 14 undervisningsdage, og arrangementet kører fint.
 
Reguleringsudvalg (Rune Hjortborg) 
Vi har stadig reguleringen i Utterslev Mose. Der har ikke været reguleret mink, da det ikke har været muligt at opstille fælderne forsvarligt. Der vil ikke blive foretaget regulering af råger, da der er for mange problemer med ansøgningerne. Allan Pastoft vil gerne deltage som menig reguleringsjæger, og det samme vil Per Vesterborg. Der vil blive behov for en ny formand. Reguleringsudvalget har tilladelse til at regulere på offentlige arealer i Gentofte.
 
Klubudvalg (Rune Hjortborg) 
Vi har haft besøg fra Vej og Park. Vi ønsker at få beskåret de affaldssamlende områder. Der er gjort noget, men ikke nok! Vi har behov for et nyt varmeanlæg, men Københavns Kommune vil ikke betale. I år vil der blive indkaldt til husmaledag.
 
Bueudvalg (Rune Hjortborg) 
Udvalget er lille og ikke særlig aktivt. Vi har mulighed for at skyde både på Selinevej og i Grøndalscenteret. Skydning på Selinevej kræver, at man har egen bue.
 
Jagthornsudvalg (Poul Kannik) 
Vi har en udmærket underviser, og vi ser frem til at kunne danne en egentlig blæsergruppe. Der er 12 deltagere i undervisningen og 7-8 personer vil formentlig kunne deltage i blæsergruppen. Vi vil få behov for 1-2 Parforcehorn (à ca. 8000 kr.)
 
Hundeudvalg (Poul Kannik) 
Hundeudvalget ligger stille for øjeblikket.
 
Kreds 7 (Ole Jervin) 
Der har været afholdt et godt kredsmøde i sidste uge. Der er ved at ske en opsamling af registrering af skydebaner, og der arbejdes på forsikringsforholdene. Kredsen søger opmagasineringsplads.
Tak for lån af SJF´s lokaler.
 
Ole Jervin bad derefter Svend  Isling om at træde frem, for han var blevet tildelt Danmarks Jægerforbunds bronzenål for sin langvarige og utrættelige indsats for foreningen og for forbundet.
 
Punkt 4 - Forelæggelse af regnskabet (Svend Isling) 
Svend Isling præsenterede regnskabet som også forelå skriftligt i lokalet. SI bad om, og fik godkendelse til, at man startede med fastsættelse af kontingent. Det blev foreslået at man fulgte DJ´s procentsats uden at hæve foreningens del. Dette blev vedtaget.
 
Efter enkelte spørgsmål blev regnskabet godkendt.
  
Punkt 5 - Valg af bestyrelse og suppleanter 
Lars Frøkjær, Frank Rattleff og Jens Tilsted var på valg. De blev alle genvalgt.
 
Morten Emkjær og Allan Pastoft var på valg som suppleanter.  Morten Emkjær blev genvalgt. Allan Pastoft ønskede ikke genvalg. Ole Jervin stillede op til suppleantposten og blev valgt.
  
Punkt 6 - Valg af udvalgsformænd 
Alle udvalgsformænd blev genvalgt. Der ønskes dog en ny formand for reguleringsudvalget som så skal sammensætte udvalget. Dette blev tiltrådt af forsamlingen. 
Ole Jervin er formand for udvalget der skal organisere FM i hornblæsning i 2020
 
Punkt 7- Eventuelt 
Det blev foreslået at man anvendte folks fulde navne i indkaldelser og referater. 
Det blev foreslået, at man fandt penge til at anskaffe Parforcehorn.
 
Punkt 7B-Hyldning af jubilarer
En række jubilarer fik tildelt diplomer og nåle lige fra pæne 25 års medlemskab til imponerende 50 års medlemskab. 

25 år:Ole Jervin 

40 år:Palle Andresen, Knud Have og Jan Sørensen 

50 år Henrik Hoffmann, Leif Pedersen og Ulrich Hjort HansenDer blev dernæst trukket lod om pladser på mulige jagter tildelt foreningen af Naturstyrelsen:

  1. Morten Emkjær
  2. Raphiel Kristensen
  3. Jørgen Falch
  4. Jan Jørgensen
  5. Rune Hjortborg
  6. Morten Møller Munk
  7. Clif Andersen
  8. Ole Pedersen
  9. Hans Henrik Sand
  10. Per Clausen 

Endelig afsluttede Arne Holten mødet og takkede for god ro og orden. Formanden takkede Arne Holten for indsatsen. 

19/3-2019